Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Regulamin Newslettera


Regulamin świadczenia usługi przesyłania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej.
 
 1. Wydawcą Newslettera jest Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna. z siedzibą w Lublinie przy ul. Hempla 6, 20-008 Lublin (adres do korespondencji: 21-040 Świdnik, ul. Króla Jana III Sobieskiego 1), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092480, NIP: 712-25-66-574, REGON: 431227336, o kapitale zakładowym w wysokości 253.122.800,00 zł opłaconym w całości ("Wydawca”).

 2. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) ("Newsletter”).

 3. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu www.airport.lublin.pl, ("Subskrybenta”), po aktywacji usługi, zgodnie z pkt 5 Regulaminu.

 4. Newsletter zawiera między innymi informacje o ofercie połączeń lotniczych z Portu Lotniczego Lublin, nowo otwieranych połączeniach, promocjach cenowych, informacje o Porcie Lotniczym Lublin.

 5. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.airport.lublin.pl lub www.airport.lublin.pl/newsletter:

  1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  2. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  4. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
  5. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Wydawcę wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze Portu Lotniczego Lublin”.

 6. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 30 dniach od daty rejestracji.

 7. Korzystanie przez Subskrybenta z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 8. Zamówienie przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Port Lotniczy Lublin S.A. i na przesyłanie informacji handlowej z pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, ze zm.).

 9. Administratorem danych jest Port Lotniczy Lublin S.A. (PLL), z siedzibą w Lublinie, przy ul. Hempla 6. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez PLL wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

 10. Każdy Newsletter zawiera:
  1. a) informację o Wydawcy,
  2. b) wypełnione pole "temat", określające treść przesyłki,
  3. c) informację o sposobie rezygnowania z usługi.

 11. Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości .Po wykonaniu powyższej czynności Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.

 12.  Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.

 13. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści "Regulaminu Newslettera” bez uprzedniego informowania o tym fakcie Subskrybentów. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona na stronie serwisu www.airport.lublin.pl.

 14. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres newsletter@airport.lublin.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

 15. Zakazane jest dostarczanie przez Subskrybenta treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w serwisie.

 16. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.

 17. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Powrót