Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

PRACA: Specjalisty ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) - 1/01/2020

10sty
2020
PRACA: Specjalisty ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) - 1/01/2020
10-01-2020

Rekrutacja zakończona

Port Lotniczy Lublin S.A.
poszukuje osoby na stanowisko:
Specjalisty ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
 
Miejsce pracy: Port Lotniczy Lublin
Region: Lubelskie
Nr referencyjny: 1/01/2020

Opis stanowiska:

 • monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa w sektorze lotniczym i ocenianie ich możliwego wpływu na działania organizacji

 • monitorowanie skutecznego i terminowego realizowania działań korygujących i ocenianie ich wyników w obszarze bezpieczeństwa

 • przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń we współpracy z innymi komórkami działającymi na lotniczej części lotniska

 • bieżące monitorowanie zmian w przepisach lotniczych w szczególności w obszarach poświęconych zarządzaniu bezpieczeństwem oraz inicjowanie ich wdrożenia zgodnie z wymaganiami stawianymi portowi lotniczemu

Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe (preferowane lotnicze)

 • znajomość systemów zarządzania funkcjonujących w lotnictwie (SMS/CMS)

 • udokumentowania znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1

 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office

 • prawo jazdy kategorii B

 • oświadczenie o niekaralności

Wymagania mile widziane:

 • minimum półroczne doświadczenie pracy w lotnictwie (preferowane u przewoźnika lub zarządzającego lotniskiem)

 • udokumentowane doświadczenie i wiedza z zakresu operacji lotniskowych lub utrzymania i obsługi technicznej lotniska

 • udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i monitorowania spełnienia wymagań

 • udokumentowana praktyka audytorska w ostatnich 12 miesiącach

 • wszechstronna wiedza na temat obowiązujących wymagań w obszarze lotnisk


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów rekrutacyjnych  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE. L. 2016.119.1 (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:

 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6, jako pracodawca; 

 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy pod adresem e-mailowym: iod@airport.lublin.pl lub korespondencyjnie: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik; 

 3. Pani/Pana dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:

  1. art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040);

  2. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);

  3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażone zgody, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa, przy czym osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  4. art.6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

  5. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy Pani/Pan spełnia warunki i oczekiwania pracodawcy do pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja;

 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej; 

 6. Pani/Pana dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji;

 8. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora  jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

 9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

 10. podanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem ustawowym umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Porcie Lotniczym Lublin S.A., bez ich podania nie jest możliwe przeprowadzenie w/w procedury;

 11. złożenie oświadczenia stanowi element formularza zgłoszeniowego o następującej treści:

 

„Oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z RODO przez Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6, będący Administratorem moich danych osobowych podanych dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.”

 

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie zgłoszenia  wyłącznie za pomocą formularza dostępnego  pod linkiem:

 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

 

Powyższa oferta pracy jest ważna do dnia:

23.01.2020r.

Dziękując za przesłane zgłoszenia informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Informujemy, że wymagane będzie udokumentowanie posiadania kwalifikacji i spełnienia wymagań na powyższe stanowisko pracy przez osoby wybrane w procesie rekrutacji. Wymagania konieczne jak i dodatkowe zostaną zweryfikowane podczas rozmów rekrutacyjnych.

 

 

Powrót