Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

PRACA: Specjalisty ds. kontrolingu finansowego KON 2/10/2020

12Paź
2020
PRACA: Specjalisty ds. kontrolingu finansowego KON 2/10/2020
12-10-2020

Rekrutacja zakończona

 
Port Lotniczy Lublin SA
poszukuje osoby na stanowisko:

 

Specjalisty ds. kontrolingu finansowego

 
Miejsce pracy: Port Lotniczy Lublin
Region: Lubelskie
Nr referencyjny: KON 2/10/2020

 

Opis stanowiska:

 • opracowywanie rocznego budżetu, prognoz i planów finansowych Spółki

 • sporządzanie analiz, raportów, zestawień

 • prognozowanie i analizowanie płynności finansowej Spółki

 • kontrola wykonania budżetu kosztów i przychodów

 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania finansowania

 • współpraca z bankiem dotycząca programu emisji obligacji

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kontrolingu finansowym

 • doświadczenie w budżetowaniu oraz tworzeniu i wdrażaniu planów finansowych

 • praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej

 • bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel

 • oświadczenie o niekaralności

Wymagania mile widziane:

 • dobra znajomość języka angielskiego

 • doświadczenie w obsłudze systemów finansowo-księgowych

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem finansów w branży lotniczej (w podmiotach zarządzających portem lotniczym lub ANSP)

 • doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami jednostek posiadających status zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów rekrutacyjnych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE. L. 2016.119.1 (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6, jako pracodawca;

 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy pod adresem e-mailowym: iod@airport.lublin.pl lub korespondencyjnie: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik;

 3. Pani/Pana dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:

a) art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040);

b) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);

c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażone zgody, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa, przy czym osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

d) art.6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

e) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy Pani/Pan spełnia warunki i oczekiwania pracodawcy do pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja;

 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 2. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji;

 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

 7. podanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem ustawowym umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Porcie Lotniczym Lublin S.A., bez ich podania nie jest możliwe przeprowadzenie w/w procedury;

 8. złożenie oświadczenia stanowi element formularza zgłoszeniowego o następującej treści:

 

„Oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z RODO przez Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6, będący Administratorem moich danych osobowych podanych dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.”

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia wyłącznie za pomocą formularza dostępnego pod linkiem:

 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

Powyższa oferta pracy jest ważna do dnia:

19.10.2020r.

Dziękując za przesłane zgłoszenia informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Informujemy, że wymagane będzie udokumentowanie posiadania kwalifikacji i spełnienia wymagań na powyższe stanowisko pracy przez osoby wybrane w procesie rekrutacji. Wymagania konieczne zostaną zweryfikowane podczas rozmów rekrutacyjnych.

Powrót