Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

PRACA: Specjalista ds. elektroenergetyki i oświetlenia - SE 1/02/2020

24Lut
2020
PRACA: Specjalista ds. elektroenergetyki i oświetlenia - SE 1/02/2020
24-02-2020

Rekrutacja zakończona

Port Lotniczy Lublin S.A.
poszukuje osoby na stanowisko:
Specjalista ds. elektroenergetyki i oświetlenia
 
Miejsce pracy: Port Lotniczy Lublin
Region: Lubelskie
Nr referencyjny: SE 1/02/2020

Opis stanowiska:

 • nadzór nad eksploatacją urządzeń i układów zasilających elektroenergetycznych, instalacji siłowych i rozdzielczych w Porcie Lotniczym Lublin
 • współpraca z zakładami energetycznymi i innymi instytucjami w sprawie warunków technicznych zasilania i dostawy energii elektrycznej dla obiektów lotniskowych
 • nadzór w zakresie dystrybucji energii elektrycznej w Porcie Lotniczym Lublin
 • gospodarka transformatorami mocy oraz aparaturą łączeniową, akumulatorami, przetwornikami, prostownikami i aparatami ogrzewania elektrycznego
 • opracowywanie i weryfikacja instrukcji eksploatacyjno- ruchowej i obsługi urządzeń i układów elektroenergetycznych
 • uczestniczenie w odbiorach technicznych urządzeń i obiektów przekazywanych do eksploatacji w Porcie Lotniczym Lublin
 • wykonywanie prac eksploatacyjno- konserwacyjnych systemów i urządzeń lotniczego oświetlenia nawigacyjnego podejść, drogi startowej, drogi kołowania, lotniskowych znaków pionowych, oświetlenia przeszkodowego i oświetlenia ogólnego wewnętrznego i zewnętrznego
 • praca w systemie zmianowym
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie średnie techniczne, specjalność elektryk lub elektroenergetyk

 • minimum dwuletni staż pracy na stanowisku elektryk lub elektroenergetyk

 • Świadectwo Kwalifikacji typu D i E bez ograniczeń

 • uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych

 • prawo jazdy minimum kategorii B

 • oświadczenie o niekaralności

Wymagania mile widziane:

 • ogólna znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem lotniska

 • ogólna znajomość przepisów prawa i praktyki dotycząca lotnictwa

 • zaliczone praktyczne szkolenie specjalistyczne w zakresie obsługi i eksploatacji lotniczego

 • oświetlenia nawigacyjnego i urządzeń elektroenergetycznych

 • szkolenia specjalistyczne w zakresie dotyczącym oświetlenia nawigacyjnego lotnisk


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów rekrutacyjnych  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE. L. 2016.119.1 (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6, jako pracodawca;

 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy pod adresem e-mailowym: iod @ airport.lublin.pl lub korespondencyjnie: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik;

 3. Pani/Pana dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:

a) art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040);

b) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);

c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażone zgody, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa, przy czym osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

d) art.6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

e) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy Pani/Pan spełnia warunki i oczekiwania pracodawcy do pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja;

 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 2. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji;

 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

 7. podanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem ustawowym umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Porcie Lotniczym Lublin S.A., bez ich podania nie jest możliwe przeprowadzenie w/w procedury;

 8. złożenie oświadczenia stanowi element formularza zgłoszeniowego o następującej treści:

 

„Oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z RODO przez Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6, będący Administratorem moich danych osobowych podanych dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.”

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie zgłoszenia  wyłącznie za pomocą formularza dostępnego  pod linkiem:

 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

 

Powyższa oferta pracy jest ważna do dnia:

31.03.2020 r.

Dziękując za przesłane zgłoszenia informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.


Informujemy, że wymagane będzie udokumentowanie posiadania kwalifikacji i spełnienia wymagań na powyższe stanowisko pracy przez osoby wybrane w procesie rekrutacji. Wymagania konieczne jak i dodatkowe zostaną zweryfikowane podczas rozmów rekrutacyjnych.

 

 

Powrót