Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

PRACA: Pracownik Obsługi Płytowej - POP 2/07/2018

16Lip
2018
PRACA: Pracownik Obsługi Płytowej - POP 2/07/2018
16-07-2018

Rekrutacja zakończona

Port Lotniczy Lublin S.A.
poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik Obsługi Płytowej
 
Miejsce pracy: Port Lotniczy Lublin
Region: Lubelskie
Nr referencyjny: POP 2/07/2018

Opis stanowiska:

 • obsługa naziemna statków powietrznych wykonujących operacje przylotu i odlotu na płycie lotniska
 • wykonywanie operacji załadunku i wyładunku bagażu
 • obsługa maszyn i urządzeń służących do wykonywania obsługi naziemnej statków powietrznych
 • praca w systemie zmianowym
Wymagania konieczne:
 • minimum wykształcenie średnie
 • minimum roczny staż pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem operacji obsługi naziemnej w porcie lotniczym, usługach lotniczych lub usługach logistycznych
 • znajomość budowy i eksploatacji wybranego typu cywilnego statku powietrznego
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • prawo jazdy minimum kategorii „B”
 • oświadczenie o niekaralności

Wymagania mile widziane:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne (preferowane lotnicze)
 • znajomość lotniczych międzynarodowych przepisów dotyczących wykonywania procesów obsługi naziemnej AHM w zakresie obsługi płytowej
 • znajomość wpływu tzw. czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo w lotnictwie
 • prawo jazdy kategorii „C”
 • prawo jazdy kategorii „D”
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego – poziom minimum B2 według poziomów Rady Europy (CEF)
 • potwierdzona praktyczna umiejętność wykonywania operacji odladzania statków powietrznych

 

Klauzula informacyjna dla osoby, której dane dotyczą

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE. L. 2016.119.1 (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO) przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd Portu Lotniczego Lublin S.A:

 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mailowym: iod @ airport.lublin.pl;

 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, której podstawę stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przy czym osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 4. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;

 5. ADO nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.

 6. dane będą przetwarzane do zakończenia rekrutacji, po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi ADO.

 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez ADO jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

 9. podanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Porcie Lotniczym Lublin S.A., bez ich podania nie jest możliwe przeprowadzenie w/w procedury

 10. podanie danych osobowych będzie dobrowolne a udostępniający dane osobowe złożą oświadczenie stanowiące element formularza zgłoszeniowego o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych mnie dotyczących zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, że Administrator Danych Osobowych poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia  wyłącznie za pomocą formularza dostępnego pod linkiem

 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

 

Powyższa oferta pracy jest ważna do dnia: 

29.07.2018r.

Dziękując za przesłane zgłoszenia informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Informujemy, że wymagane będzie udokumentowanie posiadania kwalifikacji i spełnienia wymagań na powyższe stanowisko pracy przez osoby wybrane w procesie rekrutacji. Wymagania konieczne jak i dodatkowe zostaną zweryfikowane podczas rozmów rekrutacyjnych.

Powrót