Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

PRACA: Młodszy Wartownik Służby Ochrony Lotniska - WSOL 1/09/2019

20Wrz
2019
PRACA: Młodszy Wartownik Służby Ochrony Lotniska - WSOL 1/09/2019
20-09-2019

Rekrutacja zakończona

Port Lotniczy Lublin SA
poszukuje Kandydatów na stanowisko:
Młodszy Wartownik Służby Ochrony Lotniska
 
Miejsce pracy: Port Lotniczy Lublin
Region: Lubelskie
Nr referencyjny: WSOL 1/09/2019
 
Opis stanowiska:
 • ochrona fizyczna obiektów Portu Lotniczego Lublin
 • kontrola bezpieczeństwa osób i bagażu, w tym kontrola manualna
 • obsługa elektronicznego systemu bezpieczeństwa
 • praca w systemie zmianowym
 
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie minimum średnie
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych osób posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • dobra sprawność psychofizyczna
 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej umożliwiającym komunikację
 • prawo jazdy minimum kat. B
 
Wymagania mile widziane:
 • udokumentowane uprawnienia do posługiwania się bronią i pozwolenie na broń obiektową
 • posiadanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa
 • udokumentowany staż pracy jako pracownik ochrony fizycznej lub jako pracownik w instytucjach ustawowo realizujących zadania ochrony osób i mienia
 • komunikatywna znajomość innych języków obcych
 
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów rekrutacyjnych  
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku              z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE. L. 2016.119.1 (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6, jako pracodawca;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy pod adresem e-mailowym: iod @ airport.lublin.pl lub korespondencyjnie: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik;
 3. Pani/Pana dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:
a) art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040);
b) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);
c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażone zgody, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa, przy czym osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
d) art.6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
e) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy Pani/Pan spełnia warunki i oczekiwania pracodawcy do pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja;
 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 2. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 3. Pani/Pana dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora  jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 1. podanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem ustawowym umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Porcie Lotniczym Lublin S.A., bez ich podania nie jest możliwe przeprowadzenie w/w procedury;
 2. złożenie oświadczenia stanowi element formularza zgłoszeniowego o następującej treści:
 
„Oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z RODO przez Port Lotniczy Lublin S.A. z  siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6, będący Administratorem moich danych osobowych podanych dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.”
 
Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie zgłoszenia  wyłącznie za pomocą formularza dostępnego  pod linkiem:

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
 
 
Powyższa oferta pracy jest ważna do dnia:   4.11.2019r.
 
Dziękując za przesłane zgłoszenia informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami
 
Informujemy, że wymagane będzie udokumentowanie posiadania kwalifikacji i spełnienia wymagań na powyższe stanowisko pracy przez osoby wybrane w procesie rekrutacji.
 
Jednocześnie, informujemy, że osoby wybrane w procesie rekrutacji zostaną poddane testowi sprawności fizycznej, na który składać się będzie: bieg na 1000 m, podciąganie się na drążku, wyciskanie sztangi na ławeczce poziomej, skłony do przodu leżąc tzw. brzuszki.
 
Powrót