Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

PRACA: Kierowca-Ratownik Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej LSRG - 1/08/2018

31Sie
2018
PRACA: Kierowca-Ratownik Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej LSRG - 1/08/2018
31-08-2018

Rekrutacja zakończona

Port Lotniczy Lublin S.A.
poszukuje osoby na stanowisko:

Kierowca-Ratownik Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej
 
Miejsce pracy: Port Lotniczy Lublin
Region: Lubelskie
Nr referencyjny: LSRG 1/08/2018

Opis stanowiska:

 • udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w trakcie pożarów, miejscowych zagrożeń, katastrof lotniczych, klęsk żywiołowych i ochrony środowiska
 • zabezpieczenie prowadzonych na terenie lotniska prac niebezpiecznych pożarowo
 • dbanie o sprawność techniczną urządzeń gaśniczych
 • utrzymywanie w stałej gotowości bojowej sprzętu LSRG
 • dbanie o prawidłowe prowadzenie dokumentacji sprzętu LSRG
 • praca w systemie zmianowym
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie minimum średnie
 • prawo jazdy kategorii „C”
 • dobry stan zdrowia i dobra sprawność fizyczna
 • oświadczenie o niekaralności

Wymagania mile widziane:

 • ukończone szkolenie podstawowe/uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej
 • aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z ratownictwa medycznego zgodne z programem szkolenia dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 • uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
 • prawo jazdy kategorii „D”
 • prawo jazdy kategorii B+E i/lub C+E i/lub D+E
 • ukończony kurs w ośrodku szkolenia dla strażaków Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej
 • posiadanie aktualnych uprawnień technika ratownictwa medycznego lub ratownika medycznego
 • znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej umożliwiającym komunikację

 

Klauzula informacyjna dla osoby, której dane dotyczą

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE. L. 2016.119.1 (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO) przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd Portu Lotniczego Lublin S.A.;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mailowym: iod @ airport.lublin.pl;
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, której podstawę stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przy czym osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 4. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
 5. ADO nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych;
 6. dane będą przetwarzane do zakończenia rekrutacji, po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi ADO;
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez ADO jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Porcie Lotniczym Lublin S.A., bez ich podania nie jest możliwe przeprowadzenie w/w procedury;
 10. podanie danych osobowych będzie dobrowolne a udostępniający dane osobowe złożą oświadczenie stanowiące element formularza zgłoszeniowego o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych mnie dotyczących zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, że Administrator Danych Osobowych poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia  wyłącznie za pomocą formularza dostępnego pod linkiem

 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

 

Powyższa oferta pracy jest ważna do dnia: 

30.09.2018r.

Dziękując za przesłane zgłoszenia informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Informujemy, że wymagane będzie udokumentowanie posiadania kwalifikacji i spełnienia wymagań na powyższe stanowisko pracy przez osoby wybrane w procesie rekrutacji. Wymagania konieczne jak i dodatkowe zostaną zweryfikowane podczas rozmów rekrutacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że osoby wybrane w procesie rekrutacji zostaną poddane testowi sprawności fizycznej, na który składać się będzie bieg na 1000 m, bieg na 50 m, podciąganie się na drążku metodą nachwytu. Warunkiem dopuszczenia do testów będzie aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub internisty zezwalające na podjęcie prób sprawności fizycznej.

 

Powrót