Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

PRACA: Agent ds. Obsługi Pasażerów / AOP 1/08/2020

05Sie
2020
PRACA: Agent ds. Obsługi Pasażerów / AOP 1/08/2020
05-08-2020

Rekrutacja zakończona

Port Lotniczy Lublin S.A.
poszukuje osoby na stanowisko:
Agent ds. Obsługi Pasażerów
 
Miejsce pracy: Port Lotniczy Lublin
Region: Lubelskie
Nr referencyjny: AOP 1/08/2020

Opis stanowiska:

 • obsługa odpraw biletowo-bagażowych pasażerów

 • asysta pasażerska

 • obsługa pasażera w biurze bagażu zaginionego (reklamacje bagażowe)

 • praca w systemie zmianowym

Wymagania konieczne:
 • wykształcenie minimum średnie (preferowane lotnicze lub turystyczne)

 • minimum roczny staż pracy na stanowisku związanym bezpośrednio z wykonywaniem

 • obsługi pasażerów w porcie lotniczym lub w charakterze personelu pokładowego lub

 • minimum roczny staż pracy na stanowisku związanym z obsługą ruchu turystycznego lub

 • rezydenta biur podróży lub recepcji hotelu, biura

 • znajomość języka angielskiego - poziom minimum B2 według poziomów Rady Europy

 • oświadczenie o niekaralności

Wymagania mile widziane:

 • udokumentowana znajomość języka angielskiego – poziom minimum B2 według

 • poziomów Rady Europy

 • komunikatywna znajomość innego języka obcego

 • znajomość lotniczych międzynarodowych przepisów dotyczących wykonywania procesów

 • obsługi naziemnej AHM w zakresie obsługi pasażerów

 • znajomość wpływu tzw. „Czynnika Ludzkiego” na bezpieczeństwo w lotnictwie

 • kwalifikacje w zakresie ratownictwa lotniskowego lub udział w szkoleniu z tego zakresu

 • umiejętność obsługi systemu nadzoru i poszukiwania bagażu zaginionego „WorldTracer”


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów rekrutacyjnych


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE. L. 2016.119.1 (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6, jako pracodawca;
2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy pod adresem e-mailowym: iod@airport.lublin.pl lub korespondencyjnie: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik;
3. Pani/Pana dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie:
a) art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040);
b) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);
c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażone zgody, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa, przy czym osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
d) art.6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
e) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy Pani/Pan spełnia warunki i oczekiwania pracodawcy do pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja;
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji;
8. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
10. podanie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem ustawowym umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Porcie Lotniczym Lublin S.A., bez ich podania nie jest możliwe przeprowadzenie w/w procedury;
11. złożenie oświadczenia stanowi element formularza zgłoszeniowego o następującej treści:

„Oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z RODO przez Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6, będący Administratorem moich danych osobowych podanych dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.”

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie zgłoszenia  wyłącznie za pomocą formularza dostępnego  pod linkiem:

 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

 

Powyższa oferta pracy jest ważna do dnia:

12.08.2020r.

Dziękując za przesłane zgłoszenia informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

 

Informujemy, że wymagane będzie udokumentowanie posiadania kwalifikacji i spełnienia wymagań na powyższe stanowisko pracy przez osoby wybrane w procesie rekrutacji. Wymagania konieczne jak i dodatkowe zostaną zweryfikowane podczas rozmów rekrutacyjnych.

 

 

Powrót