Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla osoby, której dane dotyczą

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Port Lotniczy Lublin S.A z siedzibą w Lublinie (20-008) przy ul. Zesłańców Sybiru 6 (adres korespondencyjny: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik);
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Małgorzatą Szabaciuk, za pośrednictwem poczty elektronicznej iod[at]airport.lublin.pl;
 3. każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostanie Pani/Pan poinformowana/y o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
 4. gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Pani/Pana dane osobowe są odbierane przez uprawnionych pracowników Portu Lotniczego Lublin S.A. a także mogą zostać ujawnione organom i jednostkom z odpowiednią podstawą prawną upoważniającą do odbioru Pani/Pana danych osobowych;
 6. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, który realizowane będą na zasadach określanych w rozdziale III RODO;
 8. ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
 9. w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie automatycznie oraz nie będą tworzone tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których  mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 10. jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.

 

Powrót