Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Oświadczenie spółki Port Lotniczy Lublin SA

23Mar
2017
Oświadczenie spółki Port Lotniczy Lublin SA
23-03-2017

Zarząd Spółki Port Lotniczy Lublin nie zgadza się z przedstawionymi przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Lublinie zarzutami o rzekomym popełnieniu oszustwa przetargowego przez prezesa zarządu PLL SA Krzysztofa Wójtowicza.

Port Lotniczy Lublin SA oświadcza:

• Port Lotniczy Lublin SA wziął udział w postępowaniu OP-iV.272.138.2014.ŁB na Świadczenie usług rezerwacji i zakupu biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”.

• Złożona oferta zawierała wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług, jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

• Port Lotniczy Lublin SA przedstawił dokumenty poświadczające należyte wykonywanie usług, polegających na rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych z trzema podmiotami, w tym kopię umowy z liniami lotniczymi Carpatair SA, zgodną z oryginałem. Kopia Umowy zawierała wyraźnie zasłonięty fragment, stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa, który dotyczył rozliczeń pomiędzy stronami. Nie skutkowało to nadaniem temu dokumentowi innego znaczenia. Ponadto załączono wykaz dokonanych na podstawie Umowy transakcji biletowych. Fakt ten nie miał wpływu na udokumentowanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, których ocena należała do Zamawiającego. Zamawiający nie miał zastrzeżeń formalnych do złożonej oferty. CBA jest w posiadaniu obu kopii Umowy, z których ewidentnie wynika, że jest to ta sama Umowa. Nie może być zatem mowy o oszustwie przetargowym.

• W odrębnym postępowaniu Port Lotniczy Lublin SA przekazał do Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Lublinie komplet korespondencji i innych dowodów dokumentujących pozostawanie w sporze prawnym z przewoźnikiem Carpatair SA w zakresie wypowiedzenia Umowy wykazanej w Załączniku nr 5 przetargu. Fakt nieskutecznego wypowiedzenia Umowy nie rzutuje na należyte wykonanie usług związanych z dokonywaniem rezerwacji biletów lotniczych na podstawie Umowy. Port Lotniczy Lublin SA stoi na stanowisku, że nie doszło do skutecznego wypowiedzenia Umowy, co oznacza, że nadal ona obowiązuje.

Nie może być zatem mowy o wprowadzeniu w błąd lub zamiarze wprowadzenia w błąd, czy też poświadczeniu nieprawdy w postępowaniu przetargowym, jak również nie może być mowy o nienależytym wykonywaniu usług, na które Port Lotniczy Lublin SA powoływał się w złożonej ofercie.

Port Lotniczy Lublin SA traktuje kolejne bezzasadne wystąpienie CBA jako element walki politycznej skierowanej przeciwko instytucjom związanym z samorządem terytorialnym.

Lubelskie lotnisko jest wielokrotnie wskazywane przez media, także branżowe w kraju i za granicą, za wzór uruchomienia i rozwoju regionalnego lotniska, o czym świadczą zarówno wyniki w zakresie odpraw pasażerskich, jak również stale rosnąca liczba połączeń lotniczych. Działanie CBA jest torpedowaniem rozwoju Portu Lotniczego Lublin.

Zarząd Spółki oczekuje rzetelnej, wnikliwej i merytorycznej oceny opisanych w wystąpieniu CBA zdarzeń gospodarczych i skupia się na czynnościach zmierzających do rozwoju siatki połączeń lubelskiego lotniska, czego dowodem jest wprowadzenie od sezonu Lato 2017 sześciu nowych połączeń w tym BMI Regional do Monachium oraz PLL LOT do Tel Awiwu

 

Prezes Zarządu Port Lotniczy Lublin SA 
Krzysztof Wójtowicz

Pobierz oświadczenie spółki Port Lotniczy Lublin SA

Powrót