Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Polityka bezpieczeństwa

Polityka Bezpieczeństwa Portu Lotniczego Lublin S.A

 

 

Dążąc do rozwoju Portu Lotniczego oddziaływając tym samym na rozwój regionu, satysfakcję klientów, pracowników i właścicieli Zarząd dąży do zagwarantowania możliwie najwyższego akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa zgodnego z krajowymi i międzynarodowymi standardami. Cel ten traktowany jest jako priorytet, dlatego są mu podporządkowane działania podejmowane zarówno ze strony kierownictwa jak i pracowników portu. Poprzez Politykę Bezpieczeństwa Zarządzający zobowiązał się do wdrożenia i realizacji strategii, której podstawowym celem jest realizacja funkcji biznesowych związanych z działalnością lotniczą przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w warunkach zrównoważonej alokacji zasobów. W Porcie Lotniczym Lublin przyjęto regułę, iż nie można podejmować działań mających na celu maksymalizację zysków kosztem bezpieczeństwa. Nadrzędnym celem polityki bezpieczeństwa jest proaktywne eliminowanie zagrożeń w operacjach lotniskowych. W przypadku stwierdzenia odstępstw od norm lub standardów bezpieczeństwa, każdy pracownik portu ma prawo i moralny obowiązek bez poniesienia konsekwencji służbowych i administracyjnych informować o tym Zarządzającego, w ramach funkcjonujących w Porcie Lotniczym Lublin systemów zgłaszania.
 

Jako zasadnicze, do realizowania polityki bezpieczeństwa, przyjęto:

 1. wdrażanie oraz utrzymywanie spójnego i dostosowanego do potrzeb organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), opartego na zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników oraz na odpowiednich narzędziach organizacyjnych i ciągłym monitorowaniu poziomu bezpieczeństwa,
 2. precyzyjne określenie zakresu kompetencji i odpowiedzialności pracowników oraz osób funkcyjnych i ustanowienie kompetencji w obszarze bezpieczeństwa dla pracowników odpowiednio do ich zadań,
 3. zapewnianie niezbędnych zasobów ludzkich i środków finansowych do realizowanych przedsięwzięć,
 4. bezwzględne stosowanie procedur i wewnętrznych instrukcji, przepisów ustawy Prawo lotnicze oraz odpowiednich przepisów i obowiązujących norm międzynarodowych, w tym 
  w szczególności Załącznika 14 i 19 Konwencji ICAO, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139, oraz wytycznych określonych w European Aviation Safety Programme (EASP),
 5. proaktywne rozpoznawanie zagrożeń i zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa,
 6. skuteczne wdrażanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, profilaktycznych oraz działań korygujących i naprawczych,
 7. kształtowanie świadomości pracowników poprzez szkolenie i działania promocyjne,
 8. przejrzystość działań Zarządu w obszarze bezpieczeństwa,
 9. obieg informacji wewnętrznej i zewnętrznej, budujący i wspierający ogólnie pojętą zasadę kultury bezpieczeństwa lotniczego,
 10. w odniesieniu do zasad „just culture” - zapewnienie ochrony pracownikom przed wyciąganiem w stosunku do nich konsekwencji administracyjnych lub służbowych za zgłaszanie zdarzeń lub zagrożeń bezpieczeństwa chyba, że w ujawnionych raportach znajdą się ponad wszelką wątpliwość fakty nielegalnej działalności, rażącego niedbalstwa lub zaniedbania oraz lekceważenia przepisów lub procedur,
 11. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w oparciu o politykę bezpieczeństwa,
 12. ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa, wyznaczanie celów i standardów bezpieczeństwa i nieustanne dążenie do ulepszania metod zarządzania bezpieczeństwem.
Powrót