Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Konkurs

Regulamin konkursu
 
„Antwerpia za darmo”
§1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Antwerpia za darmo”.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin;
  2. Konkurs – konkurs „Antwerpia za darmo” którego warunki zostały określone w Regulaminie;
  3. Uczestnik –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca pobyt stały lub czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie jest pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora albo członkiem najbliższej rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora (małżonkiem, rodzeństwem, krewnym lub powinowatym w linii prostej);
  4. Organizator – podmiot wskazany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
  5. Czas trwania Konkursu – okres wskazany w § 2 Regulaminu;
  6. Komisja konkursowa – komisja powołana przez Organizatora, której celem jest wyłonienie zwycięzców Konkursu.
 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały promocyjno–reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się z treścią i akceptację Regulaminu.
 5. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do otrzymania nagrody.
 6. Organizatorem Konkursu jest Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Zesłańców Sybiru 6, 20-008 Lublin (adres do korespondencji: 21 – 040 Świdnik, ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092480, NIP: 712-25-66-574, REGON: 431227336, o kapitale zakładowym w wysokości 338.280.700,00 zł opłaconym w całości.
§ 2
Czas trwania Konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się 5 kwietnia 2019 r. i trwa do 20 września 2019 r.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 22 października 2019 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub wcześniejszego zakończenia Konkursu bez podania przyczyny.
§ 3
Zasady przeprowadzenia Konkursu
 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić łącznie następujące wymagania:
  1. W czasie trwania konkursu zakupić (bezpośrednio u przewoźnika lub za pośrednictwem biura podróży, w tym w ramach zakupu imprezy turystycznej) bilety lotnicze na przeloty realizowane przez linie Tui Fly w okresie od 5 kwietnia 2019 roku do 20 września 2019 roku do i z Antwerpia Airport ANR z wylotem i przylotem z Portu Lotniczego Lublin (LUZ). Przy czym zarówno odlot jak i przylot muszą być realizowane we wskazanym w zdaniu poprzedzającym okresie;
  2. wymyślić hasło reklamujące wyloty z Portu Lotniczego Lublin (LUZ) i wysłać je wraz numerem rezerwacji wylotu i przylotu (nadrukowane na bilecie lotniczym oraz karcie pokładowej) z i do Portu Lotniczego Lublin (LUZ), na adres e-mail: antwerpiazadarmo@airport.lublin.pl w terminie do 20 września 2019 r.;
  3. wraz z hasłem konkursowym oraz numerem rezerwacji wylotu i przylotu, Uczestnik musi dołączyć następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail.
 2. Przystąpienie do Konkursu następuje w momencie wysłania przez Uczestnika drogą elektroniczną na adres e-mail: antwerpiazadarmo@airport.lublin.pl, wiadomości e-mail zawierającej hasło reklamujące wakacyjne wyloty z Portu Lotniczego Lublin (LUZ) wraz z numerem rezerwacji wylotu i przylotu z i do Portu Lotniczego Lublin (LUZ), a także zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępniania informacji o wynikach Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest Port Lotniczy Lublin S.A., ul. Zesłańców Sybiru 6, 20-008 Lublin. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane”.
 3. Zgłoszenia, które nie spełnią wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzcy Konkursu.
 4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 1 propozycję hasła konkursowego. W przypadku zgłoszenia większej liczby haseł przez 1 uczestnika, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę tylko pierwsze zgoszenie.
 5. Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne hasła konkursowe, Komisja konkursowa bierze pod uwagę hasło, które zostało zgłoszone wcześniej. Decydująca jest w takim przypadku chwila otrzymania wiadomości e-mail z hasłem przez Organizatora.
 6. W Konkursie nie będą uwzględniane hasła wulgarne lub obraźliwe.
 7. Komisja konkursowa wybierze spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń 100 najbardziej kreatywnych jej zdaniem haseł konkursowych. Spośród wskazanych 100 haseł Komisja konkursowa wybierze najciekawszą jej zdaniem propozycję hasła, której autor zostanie zwycięzcą Konkursu i otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych, od której zostanie potrącony podatek dochodowy. Autorzy pozostałych 99 wyróżnionych haseł otrzymają komplet upominków. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyborów dokonanych przez Komisję konkursową.
 8. Dane zwycięzcy oraz osób wyróżnionych (imię i numer rezerwacji) zostaną ogłoszone w dniu 22 października 2019 r. na stronie internetowej Organizatora (https://www.airport.lublin.pl) oraz na profilu Organizatora na portalu facebook.
 9. Zwycięzca konkursu oraz autorzy wyróżnionych haseł o możliwości i formie odbioru nagrody oraz upominków zostaną poinformowani wiadomością mailową wysłaną na adres poczty elektronicznej, z którego zostało wysłane nagrodzone hasło.
 10. W przypadku niemożności skontaktowania się ze zwycięzcą lub którąkolwiek z wyróżnionych osób lub niepodania przez nią danych niezbędnych do odbioru nagrody (imię, nazwisko, adres, nr rachunku bankowego) lub upominków (imię, nazwisko, adres), w terminie 14 dni od pierwszej próby kontaktu, nagroda / upominek pozostanie własnością Organizatora. Organizator zastrzega, że podejmie 2 próby kontaktu mailowego (w odstępie 5 dni roboczych), a w przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy / osoby wyróżnionej - 2 próby kontaktu telefonicznego na numer telefonu wskazany w zgłoszeniu konkursowym.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu w każdym czasie Uczestnika, który naruszy warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie.

 

§ 4
Prawa autorskie
 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie propozycje haseł reklamowych będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich.
 2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z tego hasła dla celów konkursowych.
 3. Z chwilą przekazania nagrody / upominku następuje ostateczne przeniesienie przez zwycięzcę oraz autorów wyróżnionych haseł praw autorskich do korzystania i rozporządzania hasłami konkursowymi na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów- wytwarzanieokreśloną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. wykorzystywanie utworów do celów reklamowych i promocyjnych – w tym jako elementów reklamy / kampanii promocyjnej – z zastosowaniem technik eksploatacji opisanych powyżej.

   Organizator jest uprawniony do korzystania z haseł konkursowych w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych autorów haseł konkursowych. Organizator jest także uprawniony do dokonywania modyfikacji haseł konkursowych podczas przeprowadzania kampanii reklamowych lub promocyjnych. Na warunki te Uczestnicy wyrażają zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
 4. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do haseł konkursowych autorom tych haseł (a w przypadku haseł powtarzających się, autorom, którzy wcześniej przesłali hasła na adres Organizatora), poza uprawnieniem, do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

 

§ 5
Ochrona danych osobowych

 

 1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „Rozporządzenie”), Organizator informuje, że administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu.
 3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Późniejsze wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 5. Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe Uczestników:
  1. imię i nazwisko,
  2. nr telefonu,
  3. adres e-mail,
  4. miejsce zamieszkania przy wydaniu nagrody oraz kompletu upominków,
  5. numer rachunku bankowego – w odniesieniu do zwycięzcy Konkursu.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia – w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagrody oraz kompletu upominków i ich rozliczenia, w celu komunikacji z Uczestnikami.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania jak i wystąpienia z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz z żądaniem przeniesienia danych, a także odwołania zgody w dowolnym momencie.
 8. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@airport.lublin.pl lub korespondencyjnie: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik.
 10. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby Konkursu biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do upływu okresu wskazanego w Regulaminie na zgłoszenie reklamacji oraz ich rozpatrzenia przez Organizatora lub do momentu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z udziałem Konkursie, przy czym zastosowanie będzie mieć termin dłuższy.
 11. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani nie będą poddane profilowaniu.
 12. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępnione organom uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 13. Organizator oświadcza, że do publicznej wiadomości zostaną podane imię oraz miejscowość zamieszkania zwycięzcy Konkursu oraz osób, których hasła zostały wyróżnione.
§ 6
Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie (wraz z uzasadnieniem) na adres: Port Lotniczy Lublin S.A., ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik z dopiskiem na kopercie „Konkurs. Antwerpia za darmo”, przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.
 4. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w § 6 ust. 1 Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 5. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§ 7
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora - https://www.airport.lublin.pl/.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora - https://www.airport.lublin.pl/, przez cały czas trwania Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy strona internetowa Organizatora nie będzie dostępna z powodu awarii.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora zmienionego, jednolitego tekstu Regulaminu. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora - https://www.airport.lublin.pl/.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
 5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności:
  1. za treść haseł konkursowych;
  2. w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych;
  3. w przypadku niemożliwości doręczenia nagrody oraz kompletu upominków na skutek błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji, podanego do ich wysyłki lub innych żądanych danych;
  4. za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.