Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Regulamin portu

Regulamin Portu lotniczego Lublin został ustanowiony i wprowadzony przez zarządzającego lotniskiem w celu zapewnienia na jego terenie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego oraz ochrony lotnictwa cywilnego.

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Portu zobowiązane są do jego przestrzegania

Przed podróżą zapoznaj się z pełnym tekstem Regulaminu

Wykaz zachowań zabronionych na terenie Portu Lotniczego Lublin:

 1. Pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów, mogących prowadzić do zakłócenia funkcjonowania lotniska;
 2. Wnoszenia na teren lotniska, bez stosownego zezwolenia, broni i materiałów niebezpiecznych lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, statków powietrznych lub infrastruktury lotniska;
 3. Zaśmiecania i zanieczyszczania terenu lotniska;
 4. Spożywania alkoholu lub palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz wnoszenia i zażywania środków odurzających oraz substancji psychotropowych;
 5. Wprowadzania na teren terminala pasażerskiego zwierząt z wyjątkiem psów służbowych i psów asystujących osobom niepełnosprawnym, poza przypadkami nadawania zwierząt do przewozu lotniczego;
 6. Prowadzenia bez zgody zarządzającego lotniskiem:
  • Zbiórek pieniężnych,
  • Działalności gospodarczej, w tym reklamowej, akwizycyjnej lub innej działalności zarobkowej, 
  • Działalności artystycznej, politycznej oraz innej działalności zakłócającej porządek na lotnisku;
 1. Fotografowania lub filmowania czynności rozpoznania minersko-pirotechnicznego i akcji ratowniczych, stanowisk kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu oraz punktów kontroli paszportowej i kontroli dokumentów, bez zezwolenia wydanego przez zarządzającego lotniskiem w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem placówki Straży Granicznej, komendantem placówki Policji lub naczelnikiem Urzędu Celnego - odpowiednio do tego, jakie czynności, stanowiska lub punkty kontroli mają być fotografowane lub filmowane;

 2. Zakłócania, uniemożliwiania lub utrudniania wykonywania przez personel lotniska lub przewoźnika lotniczego obowiązków służbowych;

 3. Dokonywania nieuprawnionych zmian w wyposażeniu lotniska, urządzeniach lub systemach lotniskowych oraz utrudniania lub uniemożliwiania korzystania z urządzeń lub pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego znajdujących się na terenie lotniska;

 4. Parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

 5. Naruszania określonych przez zarządzającego lotniskiem warunków ruchu pojazdów i pieszych na terenie strefy operacyjnej lotniska;

 6. Przebywania w strefie zastrzeżonej lotniska i w strefie operacyjnej lotniska bez upoważnienia lub naruszania w inny sposób warunków dostępu do stref zastrzeżonych lotniska określonych przez zarządzającego lotniskiem;

 7. Wprowadzania do strefy zastrzeżonej lub strefy operacyjnej lotniska lub używania w tych strefach pojazdu bez ważnej przepustki samochodowej bądź odpowiedniego upoważnienia lub naruszania w inny sposób warunków dostępu pojazdów do tych stref;

 8. Pozostawania w porze nocnej bez uzasadnienia związanego z oczekiwaniem na przylot lub odlot statku powietrznego;

 9. Uchylania się od kontroli bezpieczeństwa lub kontroli dostępu oraz przekraczania lub forsowania drzwi, ogrodzeń, barier ochronnych oraz nieuzasadnionego użycia przycisku bezpieczeństwa otwierającego drzwi.

Obowiązki osób znajdujących się na terenie lotniska:

 1. Niezwłocznego informowania funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji lub służby ochrony lotniska w przypadku zaobserwowania pozostawionego bez opieki bagażu lub innych przedmiotów, a także w przypadku stwierdzenia innego potencjalnego niebezpieczeństwa dla osób, statków powietrznych i obiektów lub urządzeń;
 2. Stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i służby ochrony lotniska, a także personelu służb lotniskowych, służb ruchu lotniczego i przewoźników lotniczych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób, statków powietrznych i obiektów lub urządzeń lotniska;
 3. Podporządkowania się poleceniom służb ratowniczych oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i służby ochrony lotniska w czasie prowadzenia działań ratowniczych, ewakuacyjnych, zabezpieczających i prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa.
Powrót