Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrast

Kontrast

Zmień język

Przepisy celne

Przepisy prawa celnego stosuje się do towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzanych z tego obszaru.

Naruszenie przepisów celnych lub dewizowych pociąga za sobą odpowiedzialność karno - skarbową.

Podróżni wjeżdżający na terytorium Unii Europejskiej lub wyjeżdżający z niego są zobowiązani do zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki w kwocie równej lub wyższej niż 10,000 EUR (a także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.).

Objęcie Polski unią celną po akcesji do Unii Europejskiej, oznacza, że towary przywożone do Polski z krajów członkowskich Unii Europejskiej nie są obciążane cłem. 

Przywóz towarów

Jeśli przywożone towary nie przekraczają limitów celnych, należy wyjść wyjściem oznaczonym na zielono NIC DO OCLENIA.

W pozostałych przypadkach należy wybrać wyjście czerwone TOWARY DO OCLENIA i zwrócić się do służb celnych.

Przepisy celne dla podróżnych podróżujących do Norwegii
Informacje dla podróżnych podróżujących do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Informacje dla podróżnych podróżujących do Irlandii

Powrót